Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

diumenge, 3 d’abril de 2016

Visionaries?EnglishThe passage of the state of dejection which the conviction and the tragic and terrible ordeal of their Master produced to his friends, to the state of excitement which - according to some theories - would have turned them into visionaries, requires a certain preparation: obviously, in order for that theory to be plausible,  it would have taken a considerable bigger period of time, than only three days, between the funeral and the first appearance in the Upper Room. 

 El pas de l'estat d'abatiment que la tràgica condemna i l'espantós suplici del Mestre havien provocat en els seus amics, a l'estat de sobreexcitació que els hauria convertit - segons algunes teories - en visionaris, suposa una certa elaboració: és evident que hauria calgut un lapse de temps bastant més considerable que tres dies entre l'enterrament i la primera aparició al Cenacle perquè això fos possile.(Georges Chevrot:  "La Victoria de la Pascua", 56, Ediciones Palabra) 

dissabte, 2 d’abril de 2016

Reserved joys

EnglishThose without our faith, can come to understand something of the emotion we experience on Christmas Eve; and even baptized Christians fallen into indifference, may still remain sensitive to the memory of the stable of Bethlehem and to the star of the Epiphany. But Easter, Christ's victory over death, the inauguration of the supernatural life on earth, the celebration of the first fruits of our resurrection, are unknown joys to those who remain unsensitive for God's love for us, joys reserved in its fullness to the privileged who know Jesus Christ.


 Les persones alienes a la nostra fe arriben a comprendre quelcom de l'emoció que experimentem en la nit de Nadal; inclús la massa de batejats caiguts en la indiferència roman encara sensible al record de l'estable de Betlem i de l'estrella de l'Epifania. Però la Pasqua, la victòria de Crist sobre la mort, la inauguració de la vida sobrenatural en la terra, la festa de les primícies de la nostra resurrecció son alegries desconegudes  pels que no posseeixen al menys el pressentiment de l'amor de Déu per nosaltres, i estan reservades en la seva plenitud als privilegiats que coneixen a Jesucrist. 


(Georges Chevrot:  "La Victoria de la Pascua", 44, Ediciones Palabra) 

divendres, 1 d’abril de 2016

They were not willing to believe in Him


EnglishHaving rejected all the suggestions they received from the Saviour, having denied the proofs he had given them about his divine mission, and finally having sinned against the Light, they got blinded inevitably... That is why the Lord did not want to come down from the Cross in orther that his enemies could "see and believe"; and neither did He after his resurrection: they simply were not willing to believe in Him. Havent rebutjat tots els suggeriments que van rebre del Senyor , havent negat les proves que els havia donat sobre la seva missió divina, havent pecat contra la Llum, s'havien encegat irremissiblement... Per aquesta raó el Senyor no va voler baixar de la Creu a fi que els seus enemics "veiessin i creguessin", ni tampoc després de la resurrecció va voler mostrar-se'ls: no estaven disposats a creure en Ell 


(Georges Chevrot:  "La Victoria de la Pascua", 38-39, Ediciones Palabra) 

dissabte, 10 d’octubre de 2015

If only the Magnificat...


EnglishUndoubtedly, until the last day of our history, there will be men who will discredit and reject the beloved Son of the Father; On the other hand, however, nobody like him will have received a more tender love, pure, ardentgenerous... From the passionate love of saints to the  painful love of converted  sinners(...) If only the "Magnificat" of Mary and the "Remember Me" of  the good thief had risen to heaven, that would have ben worth Jesus descending from heaven. ¡And how many human lips have repeated time and again these two prayers! Sens dubte, fins al darrer dia de la nostra història, hi haurà homes que desacreditaran i rebutjaran el Fill estimat del Pare; per altra banda, però, ningú haurà obtingut més amor que ell, l'amor més tendre, el més pur, el més ardent, el més generós, des de l'amor apassionat dels sants fins a l'amor dolorós dels pecadors convertits(...) Encara només hagués escoltat pujar de la terra el Magnificat de Maria i el Recordeu-vos del bon lladre, això ja valia que Jesús baixés del Cel. I quants llavis humans han repetit una vegada i una altra aquestes dues pregàries! 


(Georges Chevrot:  "Sous le figuier", 78, éditions de l'orante) 

dimecres, 7 d’octubre de 2015

Not against our will

English Creating us free, God has deliberately alienated some of his omnipotence. Certainly, this will have its last word at the end of our test, but meanwhile It will not force us. Man holds the  formidable power to defeat God's benevolence, and He, who wants to save us, He will not  save us against our will. Creant-nos lliures, Déu ha alienat voluntàriament una part de la seva omnipotència. És cert que aquesta encara tindrà la darrera paraula quan finalitzi la nostra prova, però entretant no ens forçarà. L'home posseeix el formidable poder de derrotar la seva benvolença, i Déu, que ens vol salvar, no ens salvarà pas contra la nostra voluntat.


(Georges Chevrot:  "Sous le figuier", 76, éditions de l'orante) 

diumenge, 15 de març de 2015

When I review the years of my life

EnglishWhen I review the years of my life, I must admit that I have been a particular providence. The whole story of my life: education and events, things and people, success and failures, joys and sorrows, everything has been made, somehow linked, and finally ordered, so that I am saved.  This applies to all. Everything happens as if the Lord had only to deal with me, with each one of us at a time.


  Quan jo repasso el curs dels anys de la meva vida, he de reconèixer que he estat objecte d'una providència particular. Tota la trama de la meva existència: educació i esdeveniments, coses i gent, èxit i fracassos, alegries i penes, tot ha estat composat, d'alguna manera lligat i realment ordenat, a fi que jo sigui salvat. Això val per tots. Tot passa com si el Senyor únicament s'hagués d'ocupar de mi, de cadascun de nosaltres.


(Georges Chevrot: Le temps de l'Eglise, p.188, Bonne Presse)

dimecres, 12 de novembre de 2014

The contact with a Christian

English We have acquired a taste for beauty through contact with artists and their artwork, just as the craftsman or the scholar have communicated us the desire to produce. All of them have created a need for us, which we would have ignored without them. ¿ Is it not true that each of us dues to the personal influence of a Christian we could name, the fact that one day we took Christianity seriously? Nosaltres hem adquirit el gust per la bellesa gràcies al contacte amb artistes i les seves obres, així com els treballs de l'artesà o l'erudit ens han comunicat el desig de produir. Els uns i els altres han creat en nosaltres una necessitat que, sense ells, hauríem ignorat.  ¿ No és cert que cadascú de nosaltres deu a la influència personal d'un cristià concret, el fet que un dia ens prenguéssim seriosament el cristianisme?


(Georges Chevrot:  "Sous le figuier", 72, éditions de l'orante) 

divendres, 7 de novembre de 2014

In need of Jesus Christ


English Our world is in need of Jesus Christ: it suffers the ignorance of his doctrine and that of his presence. The world  searches and awaits him, but not knowing it, uses other names. Peoples yearn for peace, the unfortunate claim justice, spirits fight seeking the truth, and all hearts yearn for happiness. But all the world expects only Jesus can give. Those who believe in Him have made the experience. He is the remedy for all our sufferings, the key to all our problems. Humanity would find in him the means to live in peace and to practice the justice. El nostre món té necessitat de Jesucrist: pateix el desconeixement de la seva doctrina i la ignorància de la seva presència; el busca i l'espera amb altres noms. Els pobles suspiren per la pau, els desgraciats reclamen justicia, els esperits es barallen buscant la veritat, els cors anhelen la felicitat. Però, tot això que el món espera, només Jesús ho pot donar. Els que creuen en Ell n'han fet l'experiència. Ell és el remei per a tots els nostres patiments, la clau per a tots els nostres problemes. La humanitat trobaria en ell el mitjà de viure en pau i de practicar la justicia. 


(Georges Chevrot:  "Sous le figuier", 69, éditions de l'orante) 

diumenge, 2 de novembre de 2014

Beyond our impatience


English It will not be your research or your reflections which will give more certainty to the Gospel, or will prove its truth: The Gospel is the Truth in itself, and this could be revealed to anyone at any time. Some people, indeed, think it should be so, and they are surprised that God leaves unbelievers to remain in their doubts for years, even when supported by their loved ones praying for their conversion. They are not granted the miracle.

Let us accept that God counts on time, and that his pacience is far beyond our impatience.   No serà pas la vostra recerca, ni les vostres reflexions les que provaran amb més certesa la Veritat de l'Evangeli: La Veritat de l'Evangeli ho és per ella mateixa, i aquesta veritat podria mostrar-se en un moment a qualsevol. Alguns, de fet, pensen que hauria de ser així, i es sorprenen que Déu deixi un incrèdol de bona fe romandre en els seus dubtes durant anys, fins i tot quan compta amb el suport de la pregària dels seus sers estimats demanant la seva conversió. El miracle que desitgen no els és concedit. 

Acceptem que Déu compta amb el temps, i que la seva paciència de Déu està molt per sobre de les nostres impaciències.


(Georges Chevrot:  "Sous le figuier", 63, éditions de l'orante)